Privacyverklaring

Van ‘t Ende Administratie en Dienstverlening

In deze privacyverklaring geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken voor de diensten die u van ons afneemt of op andere wijze contact met ons heeft.

Wij zijn een administratie- en (belasting)advies kantoor, Greenshieldsstraat 2 te 8017GP Zwolle. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die u verstrekt zullen we niet aan derden openbaar maken behoudens aan de uitvragende partijen zoals verder op in deze verklaring vermeld.

We verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

Zoals:
• Naam, adres, woonplaats
• Geboortedatum
• Burgerservicenummers
• Banknummers
• E-mail adressen
• Telefoonnummers
• Rekeningnummer (IBAN)
• ID-Bewijs / Afbeelding (foto)
• Gezinssamenstelling
• Financiële gegevens en fiscale gegevens.
• En dergelijke

Het verzamelen van uw gegevens.

Deze gegevens levert u aan of heeft u aangeleverd op het moment dat u klant wordt of bent geworden. Deze gegevens worden door ons vastgelegd in een goed beveiligde omgeving met regelmatige back up.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?
• het verzorgen van de administratie;
• het samenstellen en opmaken van de jaarrekening;
• het opstellen van alle belastingaangiften;
• het opstellen van prognoses en advisering in algemene zin m.b.t. de onderneming;
• cliëntidentificatie- en verificatie in het kader van de WWFT/NOAB gedragscodes;
• en dergelijke aanverwante zaken.

Uw gegevens moeten we verstrekken aan uitvragende partijen zoals:
Banken
Kamer van Koophandel
Belastingdienst
Uitvoeringsinstellingen zoals het UWV en pensioenfondsen

Beveiliging en bewaartermijnen

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de belastingdienst. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ende-admin@solcon.nl. Dit kunt u ook doen als u gebruik wilt maken van uw recht op dataportabiliteit. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw rijbewijs, ID-kaart of paspoort bij het verzoek mee te sturen.

Heeft u een klacht over hoe wij met uw gegevens omgaan en komt u er met ons niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacy beleid

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor u relevant is, wordt dit op onze website vermeld.